فرهنگ جامع نامها و اسامي ايراني
راهنماي انتخاب نام افراد. مشاوره انتخاب نام شرکتها

جستجوي پيشرفته اسم اسامي به ترتيب الفبا واژه‌هاي مصوب فرهنگستان

CD اسامي ايراني نام شرکت/اسم فروشگاه سوالات متداول پيگيري سفارش ثبت‌نام ورود
ردیف نام ریشه زبانی شرح و معنی
1 آراد فارسی اسم پسرانه  آراج - نام روز بیست و پنجم از هر ماه شمسی در ایران قدیم که در این روز نو پوشیدن را مبارک و سفر را شوم می دانند چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم آراد را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم آراد را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
2 آراز فارسی اسم پسرانه  گویش ترکی رودخانه ارس چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم آراز را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم آراز را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
3 آرازش فارسی اسم پسرانه  صدقه انفاق در راه خدا چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم آرازش را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم آرازش را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
4 آراسته فارسی اسم دخترانه  آن که دارای صفتهای خوب اخلاقی است، آنچه آرایش شده و زینت و زیور داده شده است چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم آراسته را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم آراسته را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
5 آراستی فارسی اسم دخترانه و پسرانه  بنا به روایات نام عموی زرتشت چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم آراستی را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم آراستی را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
6 آراشید فرانسه اسم دخترانه و پسرانه  پسته زمینی یا پسته شام چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم آراشید را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم آراشید را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
7 آراگل فارسی اسم دخترانه  آراینده گلها - زیبا کننده گلها چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم آراگل را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم آراگل را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
8 آرالیا انگلیسی اسم دخترانه  نام عمومی گروهی از گیاهان علفی، درختی، و درختچه ای که بعضی از آنها زینتی اند چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم آرالیا را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم آرالیا را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
9 آرام فارسی اسم پسرانه  آهسته ساکت سنگینی و وقار مکان خلوت چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم آرام را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم آرام را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
10 آرامدخت فارسی اسم دخترانه  دختر آرام دختر ساکت دختر با وقار چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم آرامدخت را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم آرامدخت را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
11 آران کردی اسم پسرانه  درای طبیعت گرم - همچنین اسم شهری قدیمی که قباد ان را بنا کرد چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم آران را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم آران را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
12 آرایه فارسی اسم دخترانه  آرایش زیبایی چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم آرایه را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم آرایه را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
13 آرتا فارسی اسم پسرانه  ارتا(به فتح الف) در اوستا به معنای مقدس آمده است چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم آرتا را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم آرتا را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
14 آرتاباز فارسی اسم پسرانه   نام فرمانده گردونه های کوروش پادشاه هخامنشی چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم آرتاباز را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم آرتاباز را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
15 آرتابان فارسی اسم پسرانه  اردوان چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم آرتابان را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم آرتابان را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
16 آرتاپارت فارسی اسم پسرانه   نام نگهبان کوروش دوم پادشاه هخامنشی چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم آرتاپارت را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم آرتاپارت را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
17 آرتام فارسی اسم پسرانه   والی فریگه در زمان کوروش پادشاه هخامنشی چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم آرتام را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم آرتام را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
18 آرتان فارسی اسم پسرانه   نام برادر داریوش پادشاه هخامنشی و پسر ویشتاسب چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم آرتان را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم آرتان را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
19 آرتمن فارسی اسم پسرانه  نام برادر بزرگ تر خشایارشاه پسر کوروش پادشاه هخامنشی چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم آرتمن را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم آرتمن را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
20 آرتمیس یونانی اسم دخترانه  در اساطیر یونان، خدای شکار و خواهر دوقلوی آپولون - همچنین نام شیرزنی که فرمانده نیروی دریایی کمبوجیه در جنگ بین ایران و یونان بود چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم آرتمیس را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم آرتمیس را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
21 آرتوش ارمنی اسم پسرانه   از نامهای باستانی ارمنی چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم آرتوش را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم آرتوش را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
22 آرتیستون فارسی اسم دخترانه  نام دختر کوروش پادشاه هخامنشی چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم آرتیستون را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم آرتیستون را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
23 آرتین فارسی اسم پسرانه  آرش،عاقل و زیرک، از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوان نامدار ایرانی در زمان منوچهر پادشاه پیشدادی که در تیراندازی بسیار توانا بوده است چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم آرتین را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم آرتین را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
24 آرخا ترکی اسم پسرانه  آرکا، مایه اطمینان و پیشتگرمی چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم آرخا را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم آرخا را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
25 آرزو فارسی اسم دخترانه  میل و اشتیاق برای رسیدن به مراد یا مقصودی معمولاً مطلوب، از شخصیتهای شاهنامه، نام دختر سرو پادشاه یمن و همسر سلم پسر فریدون پادشاه پیشدادی چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم آرزو را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم آرزو را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
26 آرژان فرانسه اسم دخترانه و پسرانه  نقره چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم آرژان را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم آرژان را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
27 آرسان فارسی اسم پسرانه  نام پسر اردشیر دوم پادشاه هخامنشی چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم آرسان را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم آرسان را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
28 آرسن عبری اسم پسرانه  مرد مبارز چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم آرسن را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم آرسن را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
29 آرسینه عبری اسم دخترانه  زن مبارز چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم آرسینه را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم آرسینه را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
30 آرش فارسی اسم پسرانه  عاقل و زیرک- از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوان نامدار ایرانی در زمان منوچهر پادشاه پیشدادی که در تیراندازی بسیار توانا بوده است چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم آرش را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم آرش را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
31 آرشام فارسی اسم پسرانه  به معنی خرس و به معنی زور، دارای زور خرس پسر آریارمنه و پدر ویشتاسب از خاندان ‏هخامنشی چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم آرشام را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم آرشام را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
32 آرشامه فارسی اسم پسرانه  به معنی خرس و به معنی زور، دارای زور خرس پسر آریارمنه و پدر ویشتاسب از خاندان ‏هخامنشی چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم آرشامه را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم آرشامه را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
33 آرشان فارسی اسم پسرانه  نام پسر اردشیر دوم پادشاه هخامنشی چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم آرشان را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم آرشان را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
34 آرشاویر فارسی اسم پسرانه  مرد مقدس، نام یکی از پادشاهان اشکانی چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم آرشاویر را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم آرشاویر را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
35 آرکا ترکی اسم پسرانه  آرخا- مایه اطمینان و پیشتگرمی چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم آرکا را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم آرکا را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
36 آرمان فارسی اسم پسرانه  آرزو، از شخصیتهای شاهنامه، نام سردار خسروپرویز پادشاه ساسانی چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم آرمان را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم آرمان را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
37 آرمتی فارسی اسم دخترانه  فروتنی، پاکی، فرشته محبت، فرشته نگهبان زمین چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم آرمتی را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم آرمتی را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
38 آرمناک فارسی اسم پسرانه  ارمنی- پسر هایکا، شخصی که ارمنیها نژاد خود را به او نسبت می دهند چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم آرمناک را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم آرمناک را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
39 آرمیتا اوستایی-پهلوی اسم دخترانه  الهه نعمت - آرامش یافته چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم آرمیتا را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم آرمیتا را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
40 آرمین فارسی اسم پسرانه  از شخصیتهای شاهنامه، نام چهارمین پسر کیقباد - مرد همیشه پیروز چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم آرمین را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم آرمین را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
41 آرمین دخت فارسی اسم دخترانه  دختر آرمین چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم آرمین دخت را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم آرمین دخت را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
42 آرمینه ارمنی اسم دخترانه  ارمنی، دختر ارمنی چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم آرمینه را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم آرمینه را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
43 آرمینی فارسی اسم پسرانه  سپهسالار یزگرد سوم پادشاه ساسانی چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم آرمینی را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم آرمینی را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
44 آرنا فارسی اسم پسرانه   نام روستایی در نزدیکی نقده چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم آرنا را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم آرنا را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
45 آرنا کردی اسم پسرانه  آریایی نژاد چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم آرنا را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم آرنا را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
46 آروا کردی اسم دخترانه  نام فرشته ای در آیین زرتشت چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم آروا را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم آروا را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
47 آروکو فارسی اسم پسرانه  ایرج - نام پسر کوروش پادشاه هخامنشی - نجیب نجیب زاده چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم آروکو را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم آروکو را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
48 آرون فارسی اسم پسرانه  صفت نیک و خصلت پسندیده چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم آرون را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم آرون را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
49 آرویج ترکی اسم پسرانه  همیشه سبز- باطراوت - شاداب چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم آرویج را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم آرویج را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
50 آرویشه فارسی اسم دخترانه   نام روستایی در نزدیکی بیرجند چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم آرویشه را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم آرویشه را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
 

 
 
 
 
 
اگر سايت اسامي ايراني را مفيد مي‌دانيد آنرا به ديگران هم توصيه کنيد.

کلیه حقوق مادی و معنوی این مجموعه مطابق قوانین نرم افزاری متعلق به گروه اسم ایرانی می باشد.