فرهنگ جامع نامها و اسامي ايراني
راهنماي انتخاب نام افراد. مشاوره انتخاب نام شرکتها

جستجوي پيشرفته اسم اسامي به ترتيب الفبا واژه‌هاي مصوب فرهنگستان

CD اسامي ايراني نام شرکت/اسم فروشگاه سوالات متداول پيگيري سفارش ثبت‌نام ورود
ردیف نام ریشه زبانی شرح و معنی
1 دلیر فارسی اسم پسرانه   شجاع چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم دلیر را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم دلیر را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
2 دلیله عبری اسم دخترانه   معشوقه ، نام زنی که سبب گرفتار شدن شمشون شد چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم دلیله را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم دلیله را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
3 دماوند فارسی اسم پسرانه   دارای دمه و بخار، نام کوهی از سلسله جبال البرز در شمال شرقی تهران چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم دماوند را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم دماوند را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
4 دمن فارسی اسم دخترانه   دامنه کوه یا پهنه دشت چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم دمن را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم دمن را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
5 دمور فارسی اسم پسرانه   از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی در سپاه افراسیاب چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم دمور را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم دمور را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
6 دنا فارسی اسم دخترانه   نام قله ای معروف از رشته کوهای زاگرس در استان فارس چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم دنا را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم دنا را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
7 دنیا عربی اسم دخترانه   جهان چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم دنیا را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم دنیا را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
8 دنیز ترکی اسم دخترانه   دریا چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم دنیز را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم دنیز را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
9 دنیس یونانی اسم دخترانه و پسرانه   نام یکی از پادشاهان یونان که افلاطون مدتی در دربار او بود چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم دنیس را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم دنیس را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
10 دورسین ترکی اسم دخترانه   باقی بماند چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم دورسین را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم دورسین را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
11 دوست محمد فارسی,عربی اسم پسرانه   دوست(فارسی) + محمد(عربی) دوستدار محمد چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم دوست محمد را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم دوست محمد را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
12 دوستعلی فارسی,عربی اسم پسرانه   دوست(فارسی) + علی(عربی) دوستدار علی چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم دوستعلی را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم دوستعلی را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
13 دومان ترکی اسم پسرانه   مه، غبار چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم دومان  را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم دومان  را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
14 دها عربی اسم پسرانه   زیرکی، هوشمندی چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم دها را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم دها را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
15 دهما فارسی اسم دخترانه   پارسا چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم دهما را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم دهما را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
16 دیان فرانسه اسم دخترانه  دیانا چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم دیان را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم دیان را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
17 دیانا یونانی اسم دخترانه   در اساطیر رومی الهه ماه، جنگلها، حیوانات، و زنان هنگام وضع حمل، دیانا در معبدش در رم به عنوان الهه باکره مورد احترام بود، او مطابق آرتمیس در اساطیر یونانی است چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم دیانا را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم دیانا را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
18 دیبا فارسی اسم دخترانه   نوعی پارچه ابریشمی معمولاً رنگین چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم دیبا را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم دیبا را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
19 دیدار فارسی اسم دخترانه   ملاقات، دیدن، چهره، صورت چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم دیدار را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم دیدار را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
20 دین محمد فارسی,عربی اسم پسرانه   دین(فارسی) + محمد(عربی) ، دارای دین محمد(ص) ، نام یکی از پادشاهان ازبک چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم دین محمد را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم دین محمد را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
21 دینا عبری اسم دخترانه   دینه چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم دینا را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم دینا را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
22 دینارگیس فارسی,یونانی اسم دخترانه   دینار(یونانی) + گیس(فارسی) ، دارای مویی به رنگ طلا ، نام زنی در منظومه ویس و رامین چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم دینارگیس را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم دینارگیس را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
23 دینه عبری اسم دخترانه  انتقام یافته ، نام دختر یعقوب(ع) و خواهر یوسف(ع) چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم دینه را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم دینه را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
24 دختر فارسی اسم پسرانه  معنی اسم را در این قسمت بنویسید چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم دختر را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم دختر را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
25 دامینه فارسی اسم دخترانه  جاری و روان - همچنین به معنای دانش و دانایی نیز آمده است چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم دامینه را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم دامینه را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
26 دیاکو فارسی اسم پسرانه  دیااکو - بنیانگذار ایران و اولین پادشاه مادها که شهر هگمتانه (همدان) را بنا نهاد و آنرا پایتخت ایران کرد- مشهور است که در عدالت بسیار دقیق بود چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم دیاکو را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم دیاکو را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
27 دیااکو فارسی اسم پسرانه  دیاکو - بنیانگذار ایران و اولین پادشاه مادها که شهر هگمتانه (همدان) را بنا نهاد و آنرا پایتخت ایران کرد- مشهور است که در عدالت بسیار دقیق بود چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم دیااکو را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم دیااکو را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
28 دانژه کردی اسم دخترانه  غنچه گل نیمه باز چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم دانژه را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم دانژه را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
29 دایانا فارسی اسم دخترانه  زیبا و گرانمایه مانند زر سرخ ، همچنین نام دیگر آناهیتا الهه آب چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم دایانا را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم دایانا را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
30 دایانا یونانی اسم دخترانه  الهه ماه و جنگلها و حیوانات و زنان بهنگام وضع حمل است. دیانا مطابق اساطیر یونانی همان آرتمیس یا الهه باکره است. چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم دایانا را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم دایانا را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
31 دایان ترکی اسم پسرانه  سرافرازی چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم دایان را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم دایان را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
32 داور فارسی اسم پسرانه  آنکه میان دو نفر به عدالت حکم کند ، از نامهای حضرت حق چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم داور را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم داور را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
33 دربها فارسی اسم دخترانه  بانوی ارزشمند ، دختری که مانند مروارید ارزشمند است ، نام همسر کورش کبیر چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم دربها را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم دربها را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
34 دلووان کردی اسم دخترانه  مهربان ، دختر مهربان ، بانوی با محبت چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم دلووان را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم دلووان را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
35 دیلان کردی اسم دخترانه  نوعی رقص کردی چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم دیلان را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم دیلان را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
36 دل بهار فارسی اسم دخترانه  کسی که قلبش مانند بهار سبزو زنده است چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم دل بهار را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم دل بهار را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
37 دانیا هندی اسم دخترانه  گشنیز ، نوعی سبزی خوردنی از تیره چتریان چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم دانیا را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم دانیا را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
38 دلینا کردی اسم دخترانه  مطمئن ، آرام دل ، آسوده چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم دلینا را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم دلینا را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
39 درین فارسی اسم دخترانه  مانند در و گوهر شئ گرانبها و ارزشمند مرکب از در به معنای مروارید و پسوند شباهت چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم درین را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم درین را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
40 دریاناز فارسی اسم دخترانه  مرکب از دریا و ناز، مایه ناز و مباهات دریا یا به معنای دریای ناز، دارای زیبایی و لطافت فراوان ، زیبا و قشنگ چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم دریاناز را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم دریاناز را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
41 دارینا فارسی اسم دخترانه  زرگر ، طلاساز ، مجازا ارزشمند و گرانبها چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم دارینا را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم دارینا را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
42 درا عربی,فارسی اسم دخترانه  به ضم دال ، منسوب به در ، قیمتی گرانقمیت ، دختر زیبا و ارزشمند چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم درا را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم درا را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
43 درافشان فارسی اسم دخترانه  آنکه مروارید می افشاند ، بخشنده ، دارای فصاحت و زیبایی چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم درافشان را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم درافشان را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
44 دریم عربی اسم دخترانه و پسرانه  پرگوشت ، خوش اندام چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم دریم را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم دریم را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
45 ذبیح عربی اسم پسرانه  قربانی ( معمولا در راه خدا) چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم ذبیح را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم ذبیح را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
46 ذبیح الله عربی اسم پسرانه   آن که در راه خداوند قربانی شده است، قربانی خداوند، لقب اسماعیل(ع) چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم ذبیح الله را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم ذبیح الله را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
47 ذکا عربی اسم پسرانه   خورشید چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم ذکا را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم ذکا را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
48 ذوالفقار عربی اسم پسرانه   نام شمشیر علی(ع) چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم ذوالفقار را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم ذوالفقار را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
49 رؤیا عربی اسم دخترانه  رویا، مجموعه ای از تصاویر، افکار، و احساسات که در حالت خواب بطور غیرارادی از ذهن می گذرد ، آنچه واقعیت ندارد و فقط در عالم خیال می یابد چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم رؤیا را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم رؤیا را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
50 رئو عربی اسم پسرانه   مهربان، عاطفه ، از نامهای خداوند چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم رئو را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم رئو را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
 

 
 
 
 
 
اگر سايت اسامي ايراني را مفيد مي‌دانيد آنرا به ديگران هم توصيه کنيد.

کلیه حقوق مادی و معنوی این مجموعه مطابق قوانین نرم افزاری متعلق به گروه اسم ایرانی می باشد.