فرهنگ جامع نامها و اسامي ايراني
راهنماي انتخاب نام افراد. مشاوره انتخاب نام شرکتها

جستجوي پيشرفته اسم اسامي به ترتيب الفبا واژه‌هاي مصوب فرهنگستان

CD اسامي ايراني نام شرکت/اسم فروشگاه سوالات متداول پيگيري سفارش ثبت‌نام ورود
ردیف نام ریشه زبانی شرح و معنی
1 شمیم عربی اسم دخترانه   بوی خوش چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم شمیم را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم شمیم را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
2 شمیمه عربی اسم دخترانه   واحد شمیم، یک بوی خوش چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم شمیمه را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم شمیمه را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
3 شمیمه آشوری اسم دخترانه  بوی خوش چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم شمیمه را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم شمیمه را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
4 شمینه آشوری اسم پسرانه   حاصلخیز، برکت یافته چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم شمینه را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم شمینه را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
5 شناسا فارسی اسم دخترانه   آگاه و مطلع چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم شناسا را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم شناسا را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
6 شنبلید فارسی اسم دخترانه   نام گلی است، از شخصیتهای شاهنامه، نام کوچکترین دختر برزین، یکی از همسران بهرام گور پادشاه ساسانی چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم شنبلید را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم شنبلید را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
7 شنتیا فارسی اسم پسرانه  فاتح پیروز از القاب حضرت علی چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم شنتیا را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم شنتیا را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
8 شنطوس فارسی اسم پسرانه  از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری ایرانی در درگاه خسروپرویز پادشاه ساسانی چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم شنطوس را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم شنطوس را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
9 شنگان فارسی اسم پسرانه   از شخصیتهای شاهنامه و از بزرگان ایرانی در زمان یزگرد پادشاه ساسانی چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم شنگان را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم شنگان را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
10 شنگل فارسی اسم پسرانه   شوخ، از شخصیتهای شاهنامه، نام شاه هند و جزو سپاهیان افراسیاب تورانی چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم شنگل را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم شنگل را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
11 شوان کردی اسم پسرانه   گله بان، چوپان چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم شوان را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم شوان را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
12 شوانه کردی اسم دخترانه   گله بان، چوپان چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم شوانه را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم شوانه را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
13 شوخ شنگ فارسی اسم دخترانه   نام دختری در رمان تبریز مه آلود چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم شوخ شنگ را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم شوخ شنگ را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
14 شورآفرین فارسی اسم دخترانه   ایجاد کننده هیجان و شوق چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم شورآفرین را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم شورآفرین را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
15 شورانگیز فارسی اسم دخترانه   هیجان انگیز چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم شورانگیز را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم شورانگیز را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
16 شورعلی فارسی,عربی اسم پسرانه   شور(فارسی + علی(عربی) مرکب از شور( هیجان ) + علی( بلندمرتبه) چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم شورعلی را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم شورعلی را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
17 شوشا فارسی اسم دخترانه  نام قدیم شوش چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم شوشا را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم شوشا را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
18 شوق انگیز فارسی اسم دخترانه   شوق(عربی) + انگیز(فارسی) آنچه سبب شوق می شود، اشتیاق آور چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم شوق انگیز را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم شوق انگیز را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
19 شوق علی عربی اسم پسرانه   مرکب از شوق ( هیجان) + علی( بلند مرتبه) چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم شوق علی را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم شوق علی را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
20 شوکا فارسی اسم دخترانه   در گویش مازندران آهو چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم شوکا را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم شوکا را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
21 شوکت عربی اسم دخترانه و پسرانه   جاه و جلال، عظمت، بزرگی چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم شوکت را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم شوکت را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
22 شه گل فارسی اسم دخترانه  شاهگل چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم شه گل را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم شه گل را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
23 شه موبد فارسی اسم پسرانه  شاه موبد چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم شه موبد را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم شه موبد را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
24 شهاب عربی اسم دخترانه و پسرانه   جاه و جلال، عظمت، بزرگی چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم شهاب را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم شهاب را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
25 شهاب الدین عربی اسم پسرانه   آن که چون ستاره روشنی در دین است، نام حکیم معروف قرن ششم، شهاب الدین سهره وردی چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم شهاب الدین را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم شهاب الدین را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
26 شهباز فارسی اسم پسرانه   شاه باز نوعی باز سفید رنگ و شکاری چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم شهباز را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم شهباز را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
27 شهبال فارسی اسم پسرانه   بزرگترین پر پرنده چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم شهبال را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم شهبال را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
28 شهبان فارسی اسم پسرانه   برادر زرین ملک در داستان ملک بهمن چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم شهبان را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم شهبان را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
29 شهبانو فارسی اسم دخترانه   شاه بانو ملکه، همسر شاه چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم شهبانو را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم شهبانو را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
30 شهبد فارسی اسم پسرانه  شهبد (به ضم ب) مرکب از شه(شاه) + بد(صاحب،خداوند)؛ترکیب مرخم و به معنای شاه بزرگ و صاحب اختیار است چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم شهبد را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم شهبد را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
31 شهپر فارسی اسم دخترانه   شاه پر ، هر یک از پرهای اصلی بال پرندگان، بال بزرگ، شهبال چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم شهپر را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم شهپر را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
32 شهداد فارسی اسم پسرانه   داده شاه، نام بخشی از شهرستان کرمان، نام رودی در کرمان چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم شهداد را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم شهداد را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
33 شهدخت فارسی اسم دخترانه   شاهدخت چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم شهدخت را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم شهدخت را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
34 شهددخت فارسی اسم دخترانه   شهد(عربی) + دخت (فارسی) دختر شیرین چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم شهددخت را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم شهددخت را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
35 شهرآزاد فارسی اسم پسرانه   نام یکی از پادشاهان ساسانی چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم شهرآزاد را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم شهرآزاد را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
36 شهرآشوب فارسی اسم دخترانه و پسرانه   آن که در شهر ایجاد فتنه و آشوب می کند، بسیار زیبا و دلربا، نام یکی از گوشه های موسیقی ایرانی چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم شهرآشوب را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم شهرآشوب را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
37 شهرآگیم فارسی اسم پسرانه   حاکم شهر، نام یکی از سپهسالاران مازندران چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم شهرآگیم را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم شهرآگیم را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
38 شهراد فارسی اسم پسرانه   شاه بخشنده چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم شهراد را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم شهراد را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
39 شهرام فارسی اسم پسرانه   شاه شاد و خوشحال چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم شهرام را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم شهرام را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
40 شهران فارسی اسم پسرانه   از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از خردمندان ایرانی در زمان یزدگرد پادشاه ساسانی چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم شهران را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم شهران را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
41 شهربان فارسی اسم پسرانه   حاکم شهر چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم شهربان را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم شهربان را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
42 شهربانو فارسی اسم دخترانه   ملکه، بانوی شهر، نام یکی از دختران یزدگرد پادشاه ساسانی و همسر حسین(ع) چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم شهربانو را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم شهربانو را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
43 شهرتاش فارسی,ترکی اسم پسرانه   شهر(فارسی) + تاش(ترکی) همسایه و همشهری چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم شهرتاش را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم شهرتاش را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
44 شهرخ فارسی اسم پسرانه  شاهرخ چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم شهرخ را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم شهرخ را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
45 شهرخواست فارسی اسم پسرانه   نام روستایی در نزدیکی شیراز، نام یکی از سرداران طبرستان چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم شهرخواست را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم شهرخواست را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
46 شهرداد فارسی اسم پسرانه   نام قدیم شهر اهواز چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم شهرداد را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم شهرداد را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
47 شهرزاد فارسی اسم دخترانه   زاده شهر، نام دختری زیبا که داستانهای هزار و یک شب از زبان او نقل شده است چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم شهرزاد را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم شهرزاد را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
48 شهرزاد فارسی اسم پسرانه   زاده شاه چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم شهرزاد را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم شهرزاد را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
49 شهرسپ فارسی اسم پسرانه   از شخصیتهای شاهنامه، نام وزیر طهمورث که مردی دانا و پارسا بود و شاه را به نیکی راهنمایی می کرد چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم شهرسپ را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم شهرسپ را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
50 شهرگان فارسی اسم پسرانه   شهری، اهل شهر چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم شهرگان را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم شهرگان را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
 

 
 
 
 
 
اگر سايت اسامي ايراني را مفيد مي‌دانيد آنرا به ديگران هم توصيه کنيد.

کلیه حقوق مادی و معنوی این مجموعه مطابق قوانین نرم افزاری متعلق به گروه اسم ایرانی می باشد.