فرهنگ جامع نامها و اسامي ايراني
راهنماي انتخاب نام افراد. مشاوره انتخاب نام شرکتها

جستجوي پيشرفته اسم اسامي به ترتيب الفبا واژه‌هاي مصوب فرهنگستان

CD اسامي ايراني نام شرکت/اسم فروشگاه سوالات متداول پيگيري سفارش ثبت‌نام ورود
ردیف نام ریشه زبانی شرح و معنی
1 شرمینه فارسی اسم دخترانه   شرمین چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم شرمینه را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم شرمینه را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
2 شروان فارسی اسم پسرانه   نام سرزمینی در جنوب شرقی قفقاز چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم شروان را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم شروان را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
3 شروانه فارسی اسم دخترانه   نام دایه مه پری در داستان سمک عیار چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم شروانه را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم شروانه را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
4 شروین فارسی اسم دخترانه و پسرانه   نام یکی از فرزندان ملک کیوس برادر انوشیروان پادشاه ساسانی ، نام یکی از سرداران معاصر شاپور ذوالاکتاف پادشاه ساسانی، نام سلسله جبالی در نزدیکی دیلم و گیلان چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم شروین را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم شروین را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
5 شریف عربی اسم پسرانه   ارزشمند، عالی، سید، ارجمند، بزرگوار، نام کوهی در عربستان چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم شریف را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم شریف را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
6 شریف الدین عربی اسم پسرانه   دارای دین و آیین پاک چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم شریف الدین را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم شریف الدین را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
7 شریفه عربی اسم دخترانه  مؤنث شریف ، ارزشمند، عالی، سید، ارجمند چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم شریفه را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم شریفه را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
8 شرین فارسی اسم دخترانه   در گویش سمنان شیرین چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم شرین را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم شرین را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
9 شعبان عربی اسم پسرانه   نام ماه هشتم از سال قمری چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم شعبان را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم شعبان را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
10 شعری عربی اسم دخترانه   نام ستاره ای چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم شعری را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم شعری را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
11 شعله عربی اسم دخترانه   زبانه و درخشش آتش، فروغ، روشنی چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم شعله را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم شعله را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
12 شعیب عبری اسم پسرانه   توشه دان، نام پدر همسر موسی(ع)، نام کوهی در یمن چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم شعیب را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم شعیب را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
13 شغاد فارسی اسم پسرانه   از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر زال و برادر رستم پهلوان شاهنامه که رستم را با حیله و نیرنگ به قتل رساند چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم شغاد را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم شغاد را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
14 شفا عربی اسم پسرانه   بهبود یافتن از بیماری، تندرستی چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم شفا را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم شفا را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
15 شفروه فارسی اسم پسرانه   نام یکی از خاندانهای مشهور اصفهان چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم شفروه را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم شفروه را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
16 شفق عربی اسم دخترانه و پسرانه   سرخی افق پس از غروب آفتاب چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم شفق را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم شفق را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
17 شفیع عربی اسم پسرانه   شفاعت کننده، پایمرد چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم شفیع را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم شفیع را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
18 شفیعه عربی اسم دخترانه  مؤنث شفیع، شفاعت کننده چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم شفیعه را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم شفیعه را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
19 شفیقه عربی اسم دخترانه  مؤنث شفیق،مهربان چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم شفیقه را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم شفیقه را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
20 شقاقل یونانی اسم دخترانه   گیاهی پایا با برگهای معطر و ریشه های ضخیم و خوراکی چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم شقاقل را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم شقاقل را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
21 شقایق عربی اسم دخترانه   گلی سرخ رنگ با چهار گلبرگ که در قاعده گلبرکگهایش لکه سیاهی هست چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم شقایق را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم شقایق را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
22 شقیق عربی اسم پسرانه   نام یکی از سرداران علی(ع) چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم شقیق را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم شقیق را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
23 شکال فارسی اسم دخترانه   در گویش مازندران آهو چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم شکال را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم شکال را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
24 شکر سنسکریت اسم دخترانه   ماده بلوری شیرین و سفیدرنگ، زیبارو، نام معشوقه اصفهانی خسروپرویز پادشاه ساسانی در منظومه خسرو و شیرین چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم شکر را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم شکر را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
25 شکرالله عربی اسم پسرانه   سپاس خد ارا چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم شکرالله را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم شکرالله را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
26 شکرانه فارسی,عربی اسم دخترانه   شکر(عربی) + انه(فارسی) شکرگزاری، سپاسگزاری چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم شکرانه را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم شکرانه را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
27 شکربانو سنسکریت,عربی اسم دخترانه  (به کسر شین) شکر(سنسکریت) + بانو (فارسی) بانوی شیرین و زیبا چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم شکربانو را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم شکربانو را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
28 شکردخت سنسکریت,فارسی اسم دخترانه  (به کسر شین) شکر(سنسکریت) + دخت (فارسی) دختر شیرین چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم شکردخت را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم شکردخت را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
29 شکرعلی عربی اسم پسرانه  (به ضم شین) عربی مرکب از شکر( سپاس) + علی( بلندمرتبه) چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم شکرعلی را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم شکرعلی را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
30 شکرناز سنسکریت,فارسی اسم دخترانه  (به کسر شین) شکر(سنسکریت) + ناز(فارسی) دارای ناز و غمزه دلپذیر چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم شکرناز را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم شکرناز را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
31 شکرین سنسکریت,فارسی اسم دخترانه  (به کسر شین) شکر(سنسکریت) + ین(فارسی) هر چیز شیرین چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم شکرین را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم شکرین را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
32 شکفته فارسی اسم دخترانه   باز شده، شاداب، تازه، خندان چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم شکفته را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم شکفته را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
33 شکور عربی اسم پسرانه   بسیار سپاسگزار، از نامهای خداوند چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم شکور را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم شکور را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
34 شکوفا فارسی اسم دخترانه   شکفته شده، غنچه ای که باز شده است، رشد یافته چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم شکوفا را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم شکوفا را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
35 شکوفه فارسی اسم دخترانه   گل درخشان میوه دار چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم شکوفه را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم شکوفه را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
36 شکوه فارسی اسم دخترانه   شأن، حشمت، بزرگی، هیبت، وقار چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم شکوه را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم شکوه را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
37 شکوه دخت فارسی اسم دخترانه   دختر باوقار چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم شکوه دخت را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم شکوه دخت را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
38 شکوه ناز فارسی اسم دخترانه   آن که دارای شکوه و زیبایی است چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم شکوه ناز را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم شکوه ناز را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
39 شکوهنده فارسی اسم دخترانه   با شکوه، دارنده شکوه و جلال چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم شکوهنده را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم شکوهنده را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
40 شکوهه فارسی اسم دخترانه   جمال، زیبایی چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم شکوهه را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم شکوهه را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
41 شکیب فارسی اسم پسرانه   تحمل، بردباری، آرام و صبر چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم شکیب را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم شکیب را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
42 شکیبا فارسی اسم دخترانه   صبور و بردبار چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم شکیبا را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم شکیبا را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
43 شکیبه فارسی اسم دخترانه   بردبار و صبور چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم شکیبه را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم شکیبه را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
44 شکیلا فارسی,عربی اسم دخترانه   شکیل(عربی) + ا (فارسی) دارای شکل زیبا چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم شکیلا را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم شکیلا را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
45 شلاله ترکی اسم دخترانه   آبشار چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم شلاله را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم شلاله را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
46 شلیخا عبری اسم پسرانه   سریانی نام یکی از حواریون عیسی(ع) چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم شلیخا را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم شلیخا را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
47 شماخ فارسی اسم پسرانه   از شخصیتهای شاهنامه، نام شاه سوریان و از دلاوران ایران در زمان کیخسرو پادشاه کیانی چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم شماخ را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم شماخ را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
48 شماس سریانی اسم پسرانه   خادم، عابد، طبقه و گروهی از روحانیون مسیحی، از شخصیتهای شاهنامه، نام سردار ایرانی مسیحی در زمان پادشاهی نوشزاد فرزند انوشیروان پادشاه ساسانی چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم شماس را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم شماس را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
49 شماساس فارسی اسم پسرانه   از شخصیتهای شاهنامه، نام سالاری بزرگ و برگزیده در سپاه توران زمان افراسیاب پادشاه تورانی چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم شماساس را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم شماساس را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
50 شمایل عربی اسم دخترانه   خوبیها و خصلتهای نیکو و پسندیده، شکل و صورت چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم شمایل را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم شمایل را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
 

 
 
 
 
 
اگر سايت اسامي ايراني را مفيد مي‌دانيد آنرا به ديگران هم توصيه کنيد.

کلیه حقوق مادی و معنوی این مجموعه مطابق قوانین نرم افزاری متعلق به گروه اسم ایرانی می باشد.