فرهنگ جامع نامها و اسامي ايراني
راهنماي انتخاب نام افراد. مشاوره انتخاب نام شرکتها

جستجوي پيشرفته اسم اسامي به ترتيب الفبا واژه‌هاي مصوب فرهنگستان

CD اسامي ايراني نام شرکت/اسم فروشگاه سوالات متداول پيگيري سفارش ثبت‌نام ورود
ردیف نام ریشه زبانی شرح و معنی
1 افشان فارسی اسم دخترانه   آشفته و پریشان(در مورد زلف به کار می‌رود)، ریشه افشاندن چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم افشان را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم افشان را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
2 افشید فارسی اسم دخترانه   روشنایی خورشید چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم افشید را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم افشید را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
3 افشین فارسی اسم دخترانه  نام سردار معروف معتصم خلیفه عباسی،تون اپ ۱۹۰۱ چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم افشین را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم افشین را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
4 افضل عربی اسم پسرانه   برترین، بالاترین چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم افضل را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم افضل را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
5 افضل الدین عربی اسم پسرانه   برترین در دین چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم افضل الدین را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم افضل الدین را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
6 افق عربی اسم دخترانه   خطی که در محل تقاطع زمین و آسمان به نظر می رسد چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم افق را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم افق را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
7 افلاطون یونانی اسم پسرانه   نام فیلسوف یونانی وپیرو سقراط و مؤسس فلسفه آکادمی چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم افلاطون را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم افلاطون را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
8 اقاقی یونانی اسم دخترانه   اقاقیا،درختی زینتی که گلهای سفید خوشه ای ومعطر دارد چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم اقاقی را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم اقاقی را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
9 اقاقیا یونانی اسم دخترانه   درختی زینتی که گلهای سفید خوشه ای ومعطر دارد چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم اقاقیا را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم اقاقیا را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
10 اقبال عربی اسم دخترانه و پسرانه   خوشبختی، سعادت، در باور مردم آنچه باعث خوشبختی شود، بخت چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم اقبال را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم اقبال را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
11 اقبال علی عربی اسم پسرانه   آن که بخت و اقبال از علی(ع) یافته است چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم اقبال علی را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم اقبال علی را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
12 اقدس عربی اسم دخترانه   پاک تر، مقدس تر چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم اقدس را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم اقدس را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
13 اقلیما یونانی اسم دخترانه  نام دختر آدم(ع) چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم اقلیما را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم اقلیما را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
14 اقلیمیا یونانی اسم دخترانه   اقلیما،نام دختر آدم(ع) چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم اقلیمیا را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم اقلیمیا را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
15 اکبر عربی اسم پسرانه   بزرگ تر چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم اکبر را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم اکبر را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
16 اکتای مغولی اسم پسرانه   نام سومین پسر و جانشین چنگیز خان چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم اکتای را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم اکتای را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
17 اکدش ترکی اسم پسرانه   دورگه، معشوق، محبوب چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم اکدش را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم اکدش را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
18 اکرم عربی اسم دخترانه   بزرگوار، گرامی چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم اکرم را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم اکرم را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
19 اکلیا فارسی اسم پسرانه   نام پسری در شعر نیما یوشیج چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم اکلیا را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم اکلیا را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
20 اکلیل عربی اسم دخترانه   تاج چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم اکلیل را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم اکلیل را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
21 الاهه عربی اسم دخترانه   الهه چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم الاهه  را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم الاهه  را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
22 البتگین ترکی اسم پسرانه   نام جد محمود پادشاه غزنوی چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم البتگین را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم البتگین را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
23 البرز اوستایی-پهلوی اسم پسرانه  مرکب از کوه +بلند نام رشته کوهای شمالی ایران که سرتاسر شمال ایران از مغرب به مشرق کشیده شده است چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم البرز را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم البرز را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
24 الچین فارسی,ترکی اسم پسرانه   ال (ترکی) + چین(فارسی)، ایلچین ، برگزیده ایل چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم الچین را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم الچین را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
25 السا فارسی اسم دخترانه  نان خواه - دانه ای خوشبو که بر روی خمیر نان می پاشند و در درمان نیش عقرب مفید است چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم السا را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم السا را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
26 الکا ترکی اسم دخترانه   سرزمین، ناحیه چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم الکا را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم الکا را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
27 الکوس فارسی اسم پسرانه   از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور تورانی و از سپاهیان افراسیاب تورانی چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم الکوس را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم الکوس را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
28 الله داد فارسی,عربی اسم پسرانه   الله (عربی) + داد (فارسی) داده خداوند چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم الله داد را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم الله داد را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
29 اللهیار فارسی,عربی اسم پسرانه   الله (عربی) + یار (فارسی) آن که خداوند یار ویاور اوست چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم اللهیار را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم اللهیار را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
30 الماس یونانی اسم دخترانه و پسرانه  نام سنگی قیمتی چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم الماس را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم الماس را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
31 الماس خاتون یونانی,فارسی اسم دخترانه   الماس (یونانی) + خاتون (فارسی) بانوی مانند الماس چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم الماس خاتون را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم الماس خاتون را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
32 المیرا فارسی,ترکی اسم دخترانه   ال (ترکی) + میرا (فارسی)، ایل میرا فدایی ایل چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم المیرا را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم المیرا را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
33 النا یونانی اسم دخترانه   نورانی چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم النا را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم النا را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
34 الناز فارسی,ترکی اسم دخترانه   ال (ترکی) + ناز (فارسی)، ایل ناز موجب نازش ایل چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم الناز را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم الناز را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
35 الوا فارسی اسم پسرانه   از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از دلاوران ایرانی و نیزه دار رستم پهلوان شاهنامه چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم الوا را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم الوا را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
36 الوا فارسی اسم دخترانه   ستاره چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم الوا را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم الوا را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
37 الوند اوستایی-پهلوی اسم پسرانه   اروند ، دارای تندی و تیزی، نام کوهی در جنوب همدان چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم الوند را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم الوند را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
38 الهام عربی اسم دخترانه   فکری که به طور ناگهانی در ذهن پیدا می شود چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم الهام را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم الهام را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
39 الهه عربی اسم دخترانه   در اعتقادات قدیم، نیمه خدایی که نماینده انواع خاص بوده و به صورت زنی تجسم می شده است چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم الهه را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم الهه را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
40 الیا عبری اسم پسرانه   الیاس، خدای من یهوه است، نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل و در اسلام یکی از چهار پیامبر جاویدان چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم الیا را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم الیا را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
41 الیاد فارسی,ترکی اسم پسرانه   ال (ترکی) + یاد (فارسی)،ایلیاد به یاد ایل چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم الیاد را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم الیاد را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
42 الیاد یونانی اسم پسرانه   نام منظومه ای منسوب به هومر چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم الیاد را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم الیاد را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
43 الیار فارسی اسم پسرانه   نام یکی از پهلوانان خورشید شاه در داستان سمک عیار چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم الیار را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم الیار را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
44 الیار فارسی,ترکی اسم پسرانه   ال (ترکی) + یار (فارسی)، ایلیار یار ایل چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم الیار را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم الیار را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
45 الیاس عبری اسم پسرانه   خدای من یهوه است، نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل و در اسلام یکی از چهار پیامبر جاویدان چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم الیاس را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم الیاس را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
46 الیان فارسی اسم پسرانه   نام یکی از پهلوانان خورشید شاه در داستان سمک عیار چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم الیان را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم الیان را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
47 الیکا فارسی اسم دخترانه   نام روستایی در مازندران چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم الیکا را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم الیکا را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
48 الینا فارسی اسم دخترانه   نام روستایی در نزدیکی رودیار چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم الینا را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم الینا را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
49 الینا عربی,فارسی اسم دخترانه و پسرانه  مرکب از الین عربی به معنی بزرگ یا گوسفند پر دنبه + الف فاعلی فارسی:بخشنده بزرگی و احترام،پرورشدهنده گوسفندان پروار چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم الینا را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم الینا را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
50 ام البنین عربی اسم دخترانه   نام همسر علی(ع) و مادر عباس(ع) چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم ام البنین را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم ام البنین را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
 

 
 
 
 
 
اگر سايت اسامي ايراني را مفيد مي‌دانيد آنرا به ديگران هم توصيه کنيد.

کلیه حقوق مادی و معنوی این مجموعه مطابق قوانین نرم افزاری متعلق به گروه اسم ایرانی می باشد.