فرهنگ جامع نامها و اسامي ايراني
راهنماي انتخاب نام افراد. مشاوره انتخاب نام شرکتها

جستجوي پيشرفته اسم اسامي به ترتيب الفبا واژه‌هاي مصوب فرهنگستان

CD اسامي ايراني نام شرکت/اسم فروشگاه سوالات متداول پيگيري سفارش ثبت‌نام ورود
ردیف نام ریشه زبانی شرح و معنی
1 اولاد فارسی اسم پسرانه   از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوانی در مازندران در زمان کیکاووس پادشاه کیانی چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم اولاد را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم اولاد را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
2 اویس عربی اسم پسرانه   گرگ کوچک، شخصی پارسا که از تابعین بوده است چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم اویس را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم اویس را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
3 اهرن فارسی اسم پسرانه   از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری رومی چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم اهرن را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم اهرن را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
4 اهورا فارسی اسم پسرانه   در فرهنگ ایران باستان، خداوند چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم اهورا را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم اهورا را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
5 اهوراداد فارسی اسم پسرانه   خداداد یا آفریده خدا چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم اهوراداد را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم اهوراداد را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
6 اهورامزد فارسی اسم پسرانه  هرمز،نام روز اول از هر ماه شمسی در ایران قدیم، نام ستاره مشتری، نام یکی از پادشاهان ساسانی چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم اهورامزد را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم اهورامزد را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
7 ایاز ترکی اسم پسرانه   نام غلام محبوب سلطان محمود غزنوی چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم ایاز را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم ایاز را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
8 ایبک ترکی اسم پسرانه   ماه بزرگ، یا آن که ماه او را بزرگ ساخته است چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم ایبک را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم ایبک را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
9 ایتکین ترکی اسم پسرانه   آیتکین،غلام ماه چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم ایتکین را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم ایتکین را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
10 ایثار عربی اسم پسرانه   از خود گذشتگی، فداکاری چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم ایثار را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم ایثار را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
11 ایرانیار فارسی اسم پسرانه   یار ایران چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم ایرانیار را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم ایرانیار را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
12 ایرج فارسی اسم پسرانه   پهلوی از شخصیتهای شاهنامه، نام کوچکترین پسر فریدون پادشاه پیشدادی ایران چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم ایرج را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم ایرج را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
13 ایزد اوستایی-پهلوی اسم پسرانه   در فرهنگ ایران باستان، هر یک از فرشتگانی که اهمیت آنها پس از امشاسپندان است، خداوند چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم ایزد را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم ایزد را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
14 ایزد پناه فارسی اسم پسرانه   آن که خداوند پناه و حامی اوست ، نام یکی از سرداران هخامنشی چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم ایزد پناه را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم ایزد پناه را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
15 ایزدبد فارسی اسم پسرانه   نام یکی از سرداران زمان هخامنشی چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم ایزدبد را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم ایزدبد را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
16 ایزدداد فارسی اسم پسرانه   داده خداوند، آفریده خداوند، نام دانشمندی در زمان اردشیر بابکان پادشاه ساسانی چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم ایزدداد را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم ایزدداد را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
17 ایزدگشسپ فارسی اسم پسرانه   از شخصیتهای شاهنامه، نام دبیر انوشیروان پادشاه ساسانی چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم ایزدگشسپ را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم ایزدگشسپ را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
18 ایزدیار فارسی اسم پسرانه   آن که خداوند یار و یاور اوست ، نام یکی از شخصیتهای منظومه ویس و رامین چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم ایزدیار را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم ایزدیار را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
19 ایشا عبری اسم پسرانه  نام پدر داوود(ع) چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم ایشا را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم ایشا را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
20 ایلا فارسی اسم پسرانه   از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از فرماندهان سپاه افراسیاب تورانی چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم ایلا را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم ایلا را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
21 ایلیا عبری اسم پسرانه  خدای خدایان - تغییر یافته نام الیاس یکی از چهار پیامبرجاویدان چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم ایلیا را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم ایلیا را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
22 ایلیاس عبری اسم پسرانه   الیاس چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم ایلیاس را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم ایلیاس را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
23 ایمان عربی اسم پسرانه   اعتقاد به وجود خداوند وحقیقت رسولان و دین ، یقین داشتن به درستی اندیشه یا امری چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم ایمان را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم ایمان را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
24 ایوب عبری اسم پسرانه   آن که به خدا رجوع می کند ، نام یکی از پیامبران که خداوند او را به بلاهای فراوان دجار کرد و سپس او را عافیت بخشید و به همین دلیل به صبر وشکیبایی شهرت دارد چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم ایوب را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم ایوب را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
25 ایلیا سریانی اسم پسرانه  راستگوی بزرگ - نام حضرت علی (ع) در تورات چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم ایلیا را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم ایلیا را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
26 امیر ارسلان فارسی اسم پسرانه  حاکم شجاع - پادشاه شیر دل - قهرمان یکی از داستانهای بسیار مشهور ایرانی که نقیب الممالک نقال ناصرالدین شاه آنرا روایت کرده است چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم امیر ارسلان را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم امیر ارسلان را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
27 ارشا اوستایی-پهلوی اسم پسرانه  مرد مقدس چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم ارشا را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم ارشا را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
28 ایلگار سریانی اسم پسرانه  خداوندگار- قدرتمند - مرکب از ایل به معنای خداوند یا هر موجود صاحب قدرت + پسوندافاده فاعلیت(گار) چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم ایلگار را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم ایلگار را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
29 اترین اوستایی-پهلوی اسم پسرانه  آترینا - آذرین، نام پسر اوپَدرَم که به نوشته سنگ نوشته بیستون در زمان داریوش پادشاه هخامنشی در خوزستان یاغی شد و خود را پادشاه خوزستان خواند چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم اترین را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم اترین را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
30 ارباب عربی اسم پسرانه  پادشاه کارفرما رئیس چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم ارباب را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم ارباب را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
31 اقشین فارسی اسم پسرانه  معنی اسم را در این قسمت بنویسید چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم اقشین را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم اقشین را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
32 ادیان فارسی اسم پسرانه  کنایه از مرد درشت هیکل و قوی - مرکب تندرو و فربه چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم ادیان را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم ادیان را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
33 اریا فارسی,اوستایی-پهلوی اسم پسرانه  در زبان کلدانی به معنی برج اسد-درخت آمله که دارای میوه هایی ترش و کوچک مانند آلو است چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم اریا را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم اریا را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
34 ارتیان عربی اسم پسرانه  منسوب به آتش - آتشکده - برافروخته مثل آتش چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم ارتیان را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم ارتیان را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
35 ارسیا فارسی اسم پسرانه  زلال و شفاف مانند اشک چشم-به کسر الف اول - مرکب از ارس(اشک چشم) + یا نسبت چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم ارسیا را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم ارسیا را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
36 امیرعلی عربی اسم پسرانه  مرکب از امیر(پادشاه)+علی(بالا رفتن و صعود کردن) چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم امیرعلی را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم امیرعلی را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
37 ابالفضل فارسی اسم پسرانه  خداوند هنر ، صاحب فضل ، لغت برادر امام حسین و قهرمان و علمدار قافله کربلا ، ایشان به سلطان ادب معروفند چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم ابالفضل را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم ابالفضل را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
38 امیر مهدی فارسی اسم پسرانه  مرکب از امیر(پادشاه) + مهدی (هدایت شده) ، پادشاه صالح چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم امیر مهدی را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم امیر مهدی را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
39 ایلیاد فارسی اسم پسرانه  نام منظومه حماسی دوران قدیم و از شاهکارهای ادبیات جهان است که درباره جنگی به همین نام است که بین مردم یونان و تراوا در گرفت چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم ایلیاد را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم ایلیاد را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
40 اران فارسی اسم پسرانه  حنا که به دست و پا و محلسن زنند ، نام قلعه ای قدیمی در قزوین چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم اران را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم اران را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
41 ائلمان ترکی اسم پسرانه  مانند مردم چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم ائلمان را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم ائلمان را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
42 اوات کردی اسم پسرانه  آرزو چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم اوات را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم اوات را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
43 امیر علی عربی اسم پسرانه  کسی که سرورش حضرت علی است . چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم امیر علی را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم امیر علی را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
44 ارشاک فارسی اسم پسرانه  ارشک ، اشک ، نام موسس سلسله اشکانی است او یکی از یزرگان قوم پارت که در سال 256 ق.م بر سلطان سلوکی طغیان کرد و سلسله اشکانیان را بنا نهاد چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم ارشاک را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم ارشاک را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
45 اختای ترکی اسم پسرانه  همانند نیزه - تیز چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم اختای را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم اختای را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
46 الدنیز ترکی اسم پسرانه  اقیانوس چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم الدنیز را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم الدنیز را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
47 امیرکسری فارسی,عربی اسم پسرانه  مرکب از امیر(عربی) به معنای حاکم و فرمانروا + کسری(فارسی) به معنای خسرو و پادشاه است. چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم امیرکسری را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم امیرکسری را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
48 ارش فارسی اسم پسرانه  آرش،عاقل و زیرک- از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوان نامدار ایرانی در زمان منوچهر پادشاه پیشدادی که در تیراندازی بسیار توانا بوده است چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم ارش را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم ارش را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
49 ابتین فارسی اسم پسرانه  آبتین ، روح کامل-انسان نیکو کار - از شخصیتهای شاهنامه، نام پدر فریدون پادشاه پیشدادی چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم ابتین را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم ابتین را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
50 ائیریا اوستایی-پهلوی,فارسی اسم پسرانه  ایرج ، خوش چهره و زیبا مانند آفتاب چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم ائیریا را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم ائیریا را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
 

 
 
 
 
 
اگر سايت اسامي ايراني را مفيد مي‌دانيد آنرا به ديگران هم توصيه کنيد.

کلیه حقوق مادی و معنوی این مجموعه مطابق قوانین نرم افزاری متعلق به گروه اسم ایرانی می باشد.