فرهنگ جامع نامها و اسامي ايراني
راهنماي انتخاب نام افراد. مشاوره انتخاب نام شرکتها

جستجوي پيشرفته اسم اسامي به ترتيب الفبا واژه‌هاي مصوب فرهنگستان

CD اسامي ايراني نام شرکت/اسم فروشگاه سوالات متداول پيگيري سفارش ثبت‌نام ورود
ردیف نام ریشه زبانی شرح و معنی
1 بهی فارسی اسم دخترانه   به (میوه) چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم بهی را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم بهی را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
2 بهین فارسی اسم دخترانه   مرکب از بهین (بهترین) + آفرین (آفریننده) چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم بهین را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم بهین را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
3 بهین بانو فارسی اسم دخترانه   مرکب از بهین( بهترین) + بانو چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم بهین بانو را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم بهین بانو را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
4 بهین دخت فارسی اسم دخترانه   مرکب از بهین( بهترین) + دخت( دختر) چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم بهین دخت را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم بهین دخت را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
5 بهینه فارسی اسم دخترانه   بهترین، خوبترین چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم بهینه را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم بهینه را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
6 بی بی گل فارسی,ترکی اسم دخترانه   بی بی(ترکی) + گل( فارسی)، بی بی عنوانی احترام آمیز برای زنان سالخورده چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم بی بی گل را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم بی بی گل را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
7 بی بی ماه فارسی,ترکی اسم دخترانه   بی بی( ترکی) + ماه(فارسی) ، بی بی عنوانی احترام آمیز برای زنان سالخورده چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم بی بی ماه را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم بی بی ماه را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
8 بی بی ناز فارسی,ترکی اسم دخترانه   بی بی( ترکی) + ناز(فارسی) ، بی بی عنوانی احترام آمیز برای زنان سالخورده چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم بی بی ناز را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم بی بی ناز را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
9 بی توش کردی اسم دخترانه  همیشه ‏سایه(نگارش کردی : بێ‏توش) چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم بی توش را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم بی توش را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
10 بی خال کردی اسم دخترانه  بی نشان(نگارش کردی : بێخاڵ) چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم بی خال را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم بی خال را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
11 بی خم کردی اسم دخترانه  آرامش(نگارش کردی : بێخة‌م) چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم بی خم را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم بی خم را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
12 بی نظیر فارسی,عربی اسم دخترانه   بی(فارسی) + نظیر(عربی) بی مانند، بی همتا چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم بی نظیر را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم بی نظیر را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
13 بی وینه کردی اسم دخترانه  بی نظیر(نگارش کردی : بێ‏وێنه) چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم بی وینه را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم بی وینه را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
14 بیان کردی اسم دخترانه  بامداد، پگاه(نگارش کردی : بةیان) چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم بیان را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم بیان را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
15 بیانه کردی اسم دخترانه  نگا « بةیان»(نگارش کردی : بةیانه) چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم بیانه را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم بیانه را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
16 بیبون کردی اسم دخترانه  گلی وحشی کةدر کوهستانهای کردستان فراوان سبز می‏شود، بابونة(نگارش کردی : بةیبون) چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم بیبون را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم بیبون را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
17 بیبون کردی اسم دخترانه  گلی وحشی کةدر کوهستانهای کردستان فراوان سبز می‏شود، گل بابونه(نگارش کردی : بةیبۆن) چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم بیبون را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم بیبون را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
18 بیتا فارسی اسم دخترانه   بی همتا، بی نظیر چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم بیتا را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم بیتا را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
19 بیچم کردی اسم دخترانه  هیئت ،سیما(نگارش کردی : بیچم) چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم بیچم را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم بیچم را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
20 بیدخت فارسی اسم دخترانه   نام ستاره زهره چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم بیدخت را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم بیدخت را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
21 بیدگل فارسی اسم دخترانه   نام شهری از بخش آران شهرستان کاشان چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم بیدگل را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم بیدگل را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
22 بیرون کردی اسم دخترانه  پرنده‌ای که محل زندگی ندارد(نگارش کردی : بێرون) چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم بیرون را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم بیرون را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
23 بیری کردی اسم دخترانه  زنی که شیر می دوشد(نگارش کردی : بێری) چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم بیری را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم بیری را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
24 بیریفان کردی اسم دخترانه  دوشیدن شیر گوسفند توسط دختران در کوهستان هنگام بهار (نگارش کردی : بێریڨان) چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم بیریفان را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم بیریفان را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
25 بیژه فارسی اسم دخترانه  ویژه، خالص چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم بیژه را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم بیژه را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
26 بیسان کردی اسم دخترانه  جالیز(نگارش کردی : بێسان) چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم بیسان را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم بیسان را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
27 بیستان کردی اسم دخترانه  جالیز(نگارش کردی : بێستان) چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم بیستان را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم بیستان را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
28 بیسو کردی اسم دخترانه  بی گمان ، کمینگاه ‏شکارچی(نگارش کردی : بێسۆ) چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم بیسو را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم بیسو را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
29 بیشو کردی اسم دخترانه   بی حد، بی اندازه(نگارش کردی : بێشۆ) چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم بیشو را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم بیشو را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
30 بیکژ کردی اسم دخترانه   هموار، صاف (نگارش کردی : بێکةژ) چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم بیکژ را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم بیکژ را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
31 بیکن کردی اسم دخترانه  بدون رقیب، یگانة(نگارش کردی : بێکن) چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم بیکن را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم بیکن را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
32 بیگرد کردی اسم دخترانه  بدون رقیب ، کنایه ‏از بسیار زیبا(نگارش کردی : بێگةرد) چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم بیگرد را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم بیگرد را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
33 بیگم ترکی اسم دخترانه   به صورت پسوند همراه با بعضی نامها می آید و نام جدید می سازد مانند فاطمه بیگم، عنوان زنام منسوب به خانواده های سلطنتی و بزرگان چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم بیگم را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم بیگم را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
34 بیلو کردی اسم دخترانه   جویبار کوتاه ‏مدت (نگارش کردی : بێلو) چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم بیلو را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم بیلو را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
35 بینور کردی اسم دخترانه  دیدنی(نگارش کردی : بینةوةر) چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم بینور را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم بینور را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
36 بینیار کردی اسم دخترانه  بیننده(نگارش کردی : بێنیار) چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم بینیار را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم بینیار را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
37 بیور کردی اسم دخترانه  بی بهره ، عدد میلیون در ریاضی(نگارش کردی : بێوةر) چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم بیور را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم بیور را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
38 بیوی کردی اسم دخترانه  انسان بی آزار ، سلامت(نگارش کردی : بێوةی) چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم بیوی را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم بیوی را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
39 بهاور فارسی اسم دخترانه  گرانبها - پر ارزش - مرکب از بها(ارزش) + پسوند دارندگی چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم بهاور را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم بهاور را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
40 بريوان کردی اسم دخترانه  دختري كه گوسفندان بازگشته از چراگاه را صدا ميزند. چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم بريوان را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم بريوان را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
41 برژان کردی اسم دخترانه  کار چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم برژان را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم برژان را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
42 بنیتا فارسی اسم دخترانه  دختر بی همتای من چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم بنیتا را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم بنیتا را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
43 بنیتا فارسی اسم دخترانه  دختر بی همتای من چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم بنیتا را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم بنیتا را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
44 بشرا عربی اسم دخترانه  خبر خوب ، دختر خوش خبر ، بانوی خوش یمن چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم بشرا را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم بشرا را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
45 بهسا فارسی اسم دخترانه  بانوی خوش چهره ، دختر زیبا رو چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم بهسا را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم بهسا را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
46 بهنواز فارسی اسم دخترانه  مهربانترین فرد ، دختر مهربان ، مرکب از به و نواز که بترتیب به معنی بهترین و اسم فاعلی مرخم نوازنده به معنای نوازش کننده و مهربان است چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم بهنواز را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم بهنواز را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
47 برگام لری اسم دخترانه  به ضم ب ، ابروهایم چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم برگام را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم برگام را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
48 برگ فارسی اسم دخترانه  به ضم ب ، ابرو چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم برگ را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم برگ را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
49 بهامین فارسی اسم دخترانه  به ضم ب ، فصل بهار ، بهار چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم بهامین را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم بهامین را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
50 بهرو فارسی اسم دخترانه  خوبرو ، نیک منظر ، دختر زیبا ، خوش چهره چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم بهرو را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم بهرو را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
 

 
 
 
 
 
اگر سايت اسامي ايراني را مفيد مي‌دانيد آنرا به ديگران هم توصيه کنيد.

کلیه حقوق مادی و معنوی این مجموعه مطابق قوانین نرم افزاری متعلق به گروه اسم ایرانی می باشد.