فرهنگ جامع نامها و اسامي ايراني
راهنماي انتخاب نام افراد. مشاوره انتخاب نام شرکتها

جستجوي پيشرفته اسم اسامي به ترتيب الفبا واژه‌هاي مصوب فرهنگستان

CD اسامي ايراني نام شرکت/اسم فروشگاه سوالات متداول پيگيري سفارش ثبت‌نام ورود
ردیف نام ریشه زبانی شرح و معنی
1 تهمورث فارسی اسم پسرانه  تهمورس، نیرومند ، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر هوشنگ پادشاه پیشدادی، ملقب به دیوبند چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم تهمورث را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم تهمورث را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
2 تهمورس فارسی اسم پسرانه   تهمورث، نیرومند ، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر هوشنگ پادشاه پیشدادی، ملقب به دیوبند چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم تهمورس را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم تهمورس را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
3 تهمین فارسی اسم پسرانه   پهلوان ، از القاب رستم پهلوان شاهنامه چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم تهمین را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم تهمین را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
4 تهمینه فارسی اسم دخترانه   نیرومند، دلیر، از شخصیتهای شاهنامه، نام دختر شاه سمنگان همسر رستم پهلوان شاهنامه و مادر سهراب چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم تهمینه را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم تهمینه را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
5 تی تی گیلکی اسم دخترانه   گیلکی شکوفه چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم تی تی را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم تی تی را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
6 تی تی گل گیلکی,فارسی اسم دخترانه  گیلکی مرکب از تی تی (شکوفه) + گل چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم تی تی گل را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم تی تی گل را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
7 تی تی نار گیلکی,فارسی اسم دخترانه   گیلکی شکوفه انار چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم تی تی نار را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم تی تی نار را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
8 تیام لری اسم دخترانه و پسرانه   در گویش لرستان به معنی چشمانم ، بسیار عزیز و دوست داشتنی چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم تیام را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم تیام را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
9 تیراژه فارسی اسم دخترانه   رنگین کمان، قوس قزح چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم تیراژه را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم تیراژه را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
10 تیران فارسی اسم پسرانه   نام چند تن از پادشاهان سلسله اشکانی چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم تیران را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم تیران را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
11 تیرداد فارسی اسم پسرانه   نام چندتن از پادشاهان سلسله اشکانی چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم تیرداد را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم تیرداد را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
12 تیسا فارسی اسم دخترانه   در گویش مازندران خالص چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم تیسا را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم تیسا را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
13 تیساگل فارسی اسم دخترانه   در گویش مازندران مرکب از تیسا( خالص) + گل چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم تیساگل را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم تیساگل را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
14 تیساناز فارسی اسم دخترانه   در گویش مازندران مرکب از تیسا( خالص) + ناز( زیبا) چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم تیساناز را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم تیساناز را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
15 تیگران ارمنی اسم پسرانه   نام یکی از سرداران خشایار پادشاه هخامنشی چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم تیگران را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم تیگران را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
16 تیما عربی اسم دخترانه و پسرانه   دشت، بیابان چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم تیما را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم تیما را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
17 تیماس فارسی اسم پسرانه   جنگل، بیشه چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم تیماس را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم تیماس را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
18 تیمور ترکی اسم پسرانه   نام سردار پادشاه بزرگ مغول و مؤسس سلسله تیموریان چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم تیمور را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم تیمور را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
19 تیمورتاش ترکی اسم پسرانه   نام یکی از طوایف ترک چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم تیمورتاش را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم تیمورتاش را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
20 تینا آرامی اسم دخترانه   گِل ، هم ریشه با "طین" عربی است چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم تینا را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم تینا را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
21 تیناب فارسی اسم دخترانه   آنچه در خواب دیده می شود، رؤیا چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم تیناب را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم تیناب را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
22 تینوش گیلکی اسم دخترانه   نوش تو چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم تینوش را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم تینوش را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
23 تیهو فارسی اسم دخترانه   پرنده ای شبیه کبک اما کوچکتر از آن چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم تیهو را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم تیهو را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
24 تی تی سا گیلکی,فارسی اسم دخترانه  تیتی(شکوفه) + سا(مانند) ، مانند شکوفه، کنایه از زیبایی و طراوت چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم تی تی سا را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم تی تی سا را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
25 توماج ترکی اسم پسرانه  چرمی رنگین و خوش بو چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم توماج را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم توماج را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
26 تانیا کردی اسم دخترانه  تالار - تهنیا - دختر تنها چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم تانیا را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم تانیا را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
27 تیارا لری,فارسی اسم دخترانه  تیه(در گویش لری به معنای چشم)آرا(آراینده )چشم آرا .زیبا چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم تیارا را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم تیارا را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
28 تکتا فارسی اسم پسرانه  بی همتا چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم تکتا را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم تکتا را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
29 تالیا فارسی,عربی اسم دخترانه  تلاوت کننده قران مرکب از تالی عربی به معنی تلاوت کننده + الف تانیث فارسی چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم تالیا را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم تالیا را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
30 توریا ,هندی اسم دخترانه و پسرانه  چهارمین حالت از آگاهی ذهنی در عرفان هندی است،در این حالت شخص نه خواب است و نه بیدار و در عین حال شاهد تمام آنچه که روی می دهد هست چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم توریا را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم توریا را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
31 تقدیر عربی اسم پسرانه  سرنوشت چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم تقدیر را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم تقدیر را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
32 تايماز ترکی اسم دخترانه  بی نظیر ، بی همتا چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم تايماز را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم تايماز را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
33 تلما لاتین,انگلیسی اسم دخترانه  امید و آرزو چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم تلما را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم تلما را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
34 تاتیانا فارسی اسم دخترانه  تاتینا ، پرنده شکاری چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم تاتیانا را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم تاتیانا را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
35 تیدا اوستایی-پهلوی اسم دخترانه  دختر خورشید ، زاییده خورشید ، دهتر زیبارو ، مرکب از تی به معنای خورشید و دا به معنای زاییده چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم تیدا را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم تیدا را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
36 تیدآ فارسی اسم دخترانه  تیدا، دختر خورشید ، زاییده خورشید ، دهتر زیبارو ، مرکب از تی به معنای خورشید و دا به معنای زاییده چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم تیدآ را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم تیدآ را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
37 تورال ترکی اسم پسرانه  جاوید ، همیشه زنده ، پهلوان چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم تورال را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم تورال را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
38 تانسو ترکی اسم دخترانه  تمیزی ، پاکی ، زیبایی ، زلالی چشمه ، شبنم صبحگاهی چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم تانسو را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم تانسو را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
39 تمنا عربی اسم دخترانه  آرزو ، خواستن چیزی همراه با تواضع و فروتنی ، دختری که وقارش همه را در مقابلش به فروتنی می کشاند چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم تمنا را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم تمنا را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
40 توان فارسی اسم پسرانه  قدرت ، توانایی ، تحمل کردن چیزی ، طاقت چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم توان را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم توان را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
41 تیبا فارسی اسم دخترانه  عشوه ، فریب ، بازیگوشی چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم تیبا را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم تیبا را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
42 ثاقب عربی اسم پسرانه   روشن، فروزان چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم ثاقب را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم ثاقب را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
43 ثامر عربی اسم پسرانه   میوه دهنده، ثمردهنده چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم ثامر را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم ثامر را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
44 ثریا عربی اسم دخترانه   پروین(ستاره) چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم ثریا را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم ثریا را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
45 ثمر عربی اسم دخترانه   ثمره چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم ثمر را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم ثمر را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
46 ثمره عربی اسم دخترانه  میوه ، حاصل، نتیجه چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم ثمره را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم ثمره را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
47 ثمین عربی اسم دخترانه   گران بها، قیمتی چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم ثمین را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم ثمین را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
48 ثمینا فارسی,عربی اسم دخترانه   ثمین(عربی) + ا(فارسی) گران بها، قیمتی چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم ثمینا را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم ثمینا را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
49 ثنا عربی اسم دخترانه  ستایش ، دعا ، شکر، سپاس چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم ثنا را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم ثنا را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
50 ثمینه عربی اسم دخترانه  گرانبها ، قیمتی ، ارزشمند چاپ اسم چاپ معني اسم و چاپ مشخصات اسم دريافت اسم و معني اسم از طريق پيامک، ارسال معني اسم باSMS معني اسم ثمینه را در cloob.Com داغ کنيد معني اسم ثمینه را در Delicious.com به اشتراک بگذاريد
 

 
 
 
 
 
اگر سايت اسامي ايراني را مفيد مي‌دانيد آنرا به ديگران هم توصيه کنيد.

کلیه حقوق مادی و معنوی این مجموعه مطابق قوانین نرم افزاری متعلق به گروه اسم ایرانی می باشد.